fbpx

Shopping cart


Your Shopping Cart is empty.
X

 

Riigipoolse soodustusega on võimalik abivahendeid osta ja rentida:

 • puudega lastel (kuni 18-aastased) - 90% soodustus
 • lastel (kuni 18-aastased) eriarsti tõendi alusel - 50% soodustus
 • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime
 • tööealistele, kellel on kas: osaline/puuduv töövõime; töövõimetus alates 40%; määratud puue
 • kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele
 • vanaduspensioniealistele
 • Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 db) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist ja isikliku abivahendi kaardist.

 

ABIVAHENDI OSTMISEKS VÕI RENTIMISEKS SOODUSTUSEGA:

 1. Küsi arstitõend
  Arstitõendil peavad olema välja toodud kõik abivahendid, mida inimene vajab (mitte ISO-koodi täpsusega). Sõltuvalt abivahendist väljastab arstitõendit kas perearst, eriarst, vastava täiendkoolituse läbinud õde, rehabilitatsioonimeeskond, füsio- või tegevusterapeut.

 2. Taotle isikliku abivahendi kaart Sotsiaalkindlustusametist
  Mine lähimasse Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduskeskusesse või telli kaart internetist.

 3. Tule Tervise Abi müügipunkti
  Meie kauplustes aitavad Teid erinevates abivahenditega seotud küsimustes oma ala spetsialistid. Tervise Abi kauplustes on võimalik abivahendeid enne ostmist või rentimist proovida.

  Võta abivahendi soodustingimustel ostmise ja rentimise jaoks kaasa:
  1. isikut tõendav dokument
  2. kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan
  3. isikliku abivahendi kaart

 

ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART

Isikliku abivahendi kaarti on võimalik taotleda nii Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses või internetis ilma arstitõendit esitamata! 
Isikliku abivahendi kaardi taotlemiseks SKA klienditeeninduses tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. Sotsiaalkindlustusamet kontrollib isikliku abivahendi kaardi väljastamisel isiku õigustatuse. Kaardi taotleja esindamise korral peab esindajal kaasas olema enda kehtiv isikut tõendav dokument.

Õigus abivahendi kaardile on inimesel, kellel on tuvastatud puue, töövõime langus või kes on jõudnud vanaduspensioni ikka. Samuti neil, kes vajavad silma- või rinnaproteesi või kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist ning kes vajavad kuulmisabivahendit või heliülekandesüsteemi.

Puudeta lapsele on kaarti võimalik taotleda ainult eriarsti tõendi alusel.

IAK

 

 ABivahendi kaardi taotlus

 

Vastav info selle kohta, kes võib olla abivahendi vajaduse tuvastaja, on ära toodud sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 74 lisas „Abivahendite loetelu“, mis on leitav SIIT (PDF).

 

ABIVAHENDITE EEST TASUMINE

Riik kompenseerib abivahendi vastavalt ühe või teise abivahendi piirhinnale.

Abivahenditele on kehtestatud piirhinnad, mille eest on kättesaadavad kaks kolmandikku enimkasutatavatest abivahenditest. Piirhinna sees kehtib ka abivahendi soodustus.

Laste ja vanaduspensioniealiste inimeste eest toimub riigipoolse osaluse tasumine riigieelarvest.

Tööealiste ehk 16-63-aastaste inimeste eest toimub riigipoolse osaluse tasumine Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Sellega käib kaasas vastav aruandlus. Kui riik tasub kas tervikuna või osaliselt abivahendi eest, on tööealisel abivahendi saajal kohustus täita tööhõive ja koolitusel/kursusel osalemise ankeet

Kallimate abivahendite puhul on võimalik taotleda erimenetlust.

Kui vajalik abivahend on keerukam ja kallim, inimene vajab mitut abivahendit või on raskusi omaosaluse tasumisega, tuleb esitada taotlus erimenetluseks Sotsiaalkindlustusametile. Võrreldes vana süsteemiga, kus kallima ja keerulisema abivahendi taotlemine võis kesta ka 8-9 kuud, vaadatakse nüüd taotlus läbi maksimaalselt 30 päevaga ja vajadusel kaasatakse Sotsiaalkindlustusameti eksperte.

 

ABIVAHENDITE EEST TASUMINE ERIMENETLUSE KORRAS

Erandkorras võib abivahendi ostmisel või üürimisel taotleda tasu täieliku maksmise kohustuse ülevõtmist riigi poolt.

Erimenetlust on õigus taotleda juhtudel, kui inimene taotleb:

 • uut abivahendit enne talle hüvitatud sama abivahendi kasutusaja lõppu kui abivahend on sobimatu tervislikel või inimesest mitteolenevatel põhjustel);
 • abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada tuleb kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada tuleb kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • kasutusaja piirlimiidi suurendamist kui vajadus on põhjustatud diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt;
 • abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada tuleb kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • erimenetlust mõnel muul juhul.

Erimenetlust taotledes on vaja Sotsiaalkindlustusametile esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaani esileht koos isikuandmetega ning leht, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SIIT (53.25 KB, DOCX) või Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses. Taotlust on võimalik esitada posti, e-posti teel või Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Sotsiaalkindlustusamet teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab Sotsiaalkindlustusamet erimenetluste käigus eksperte (nt Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.

Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava dokumendi.

 

JÄRJEKORRAD

Igale abivahendi grupile on määratud oma eelarve. Kui konkreetse abivahendi eelarvest on raha lõppenud, on inimesel võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda panna. Järjekordi on üks ning inimesel ei ole vaja end lisada sama abivahendi saamiseks järjekorda mitmes ettevõttes.

Järjekorra saabumisel saadab Sotsiaalkindlustusamet inimesele posti teel järjekorra saabumise teate, seejärel peab inimene 60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ette poole ning võtma kaasa:

 • saabunud järjekorra teate
 • isikut tõendava dokumendi
 • isikliku abivahendi kaardi
 • arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.

Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate ettenäitamisel.

 

Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendite kaardi andmed“ koos selle juurde kuuluva abivahendite loetelu lisaga leiab Riigi Teatajast SIIT (PDF).

Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab: 

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Infotelefon: 16106

 

NB! 2019. aasta sotshinnakirja leiate siit.

e-poe tegemine ja loomine