fbpx

Isikuandmete töötlemine

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisukorra kohta jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk delikaatsed isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. 

Tervise Abi OÜ peab klientide isiku- ja kontaktandmete konfidentsiaalsuse kaitset oluliseks ning seisab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse eest. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming.

Töötleme teie isikuandmeid, kui:

  • ostate või rendite tooteid Sotsiaalkindlustusameti või Haigekassa soodustuse alusel;
  • olete tööealine isik ning teie soodustusega tehingu hüvitajaks on Euroopa Sotsiaalfond;
  • teenindame teid müügikauplustes;
  • teenindamine teid e-kirja ja telefoni teel;
  • sooritate oste e-poes;
  • soovite saada meie püsikliendiks;
  • kandideerite meile tööle;
  • soovite saada meie poolt uudiskirju ja muud infot käivate kampaaniate kohta;
  • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse;
  • esitate meile ettepaneku või tänukirja.

Turvakaamerad

Tervise Abi territooriumil ja müügikauplustes on vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad. Tegemist on kaameratega, mis edastavad ja salvestavad reaalajas pilti ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameravalvest informeerimiseks on üles pandud videovalve sildid. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult Tervise Abi juhatuse poolt volitatud isikutel. Salvestisi tohib edastada väljapoole Tervise Abi või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).

Kirjavahetus
Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse Tervise Abi dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, Sotsiaalkindlustusamet). Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine
Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi, takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist, raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud.

Andmete vastutav ja volitatud töötleja
Tervise Abi OÜ on andmete töötlemisel vastavalt andmete töötlemise eesmärkidele vasutava või volitatud töötleja rollis. Tervise Abi OÜ võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Tervise Abi OÜ poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.

Tervise Abi OÜ e-poe makseid vahendab Montonio Finance OÜ. Tervise Abi OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Andmete säilitamise aeg
Tervise Abi säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni. Andmeid säilitatakse Tervise Abi andmebaasides.