fbpx

Kodukohandus

TAOTLUSTE ESITAMINE MEETMES OSALEMISEKS ON LÕPPENUD.

Eluruumide kohandamise kulude hüvitamise taotlemise kohta saab infot: https://www.tallinn.ee/Teenus-Eluruumide-kohandamise-kulude-huvitamine

19. märtsil 2018 avanes meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.
Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

 1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 2. hügieenitoimingute parandamiseks;
 3. köögitoimingute parandamiseks.

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”.

Sellega seoses aitab ja nõustab Tervise Abi OÜ Kohalikku omavalitsust, liikumispuudega ja erivajadusega inimesi kodukohandusega seoses vajalike toimingute ja lahenduste leidmisel.

Tervise Abi OÜ pakub kodukohanduse teenust alljärgnevates liikides:

 1. Platvormtõstuki paigaldamine.
 2. Laetõstuki paigaldamine
 3. Ukse automaatika paigaldus
 4. Vaheplatvormita kaldtee rajamine
 5. Hoone välisukseava kohandus
 6. Korteri välisukseava kohandus
 7. Siseukseava kohandus
 8. Uksekünnise paigaldus
 9. Lävepakuta ukseava kohandus

Aitame ka nõustamisega mida üldse oleks vaja teha ning leida sobivaim kohanduse lahendus.

Küsimuste korral võtke ühendust:
info@terviseabi.ee
tehnik@terviseabi.ee

Kodukohandus Tallinna linna elanikele
2019. a projekti tegevuste tulemusel kohandatakse Tallinna linnas 75 puudega inimese kodu nende vajadustele vastavaks.

04.märtsist kuni 02.aprillini 2019 ootab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna linna puudega inimesi eluruumi kohandamist taotlema. Eluruumi kohandamist saate taotleda, kui Teil on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja sellekohane kehtiv otsus.

Eluruumi kohandamist taotletakse erivajaduse katmiseks:

 1. liikumisel (nt eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine);
 2. hügieenitoimingutes;
 3. köögitoimingutes.

Kohandada saab eluruumi, mis:

 1. asub Tallinna linna haldusterritooriumil ning
 2. on Teie rahvastikujärgne ja tegelik elukoht,
 3. on aastaringseks elamiseks sobiv;
 4. on Teie või Teie pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Millal ja kuhu saab taotlust esitada?
Taotluste vastuvõtuperiood 04.03.-02.04.2019. Taotluse koos lisadega võite esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatult aadressil sotsiaal@tallinnlv.eeposti teel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti aadressil Paldiski mnt 48a, Tallinn 10614. Samuti võtab kohapeal (Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Paldiski mnt 48a, Tallinn) taotlusi vastu Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kontaktisik esmaspäeviti kl 15.00-18.00 ning neljapäeviti kl 10.00-12.00. Taotlust esitama tulles võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Enne taotluse esitamist, kontrollige, kas on olemas kõik kohandamise taotlemiseks vajalikud dokumendid.Samuti võtab kohapeal taotlusi vastu ameti projektijuht esmaspäeviti kl 15.00 – 18.00, teisipäeviti kl 13.00 – 16.00 ning neljapäeviti kl 10.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00.

Taotluse kohustuslikud andmed:

 • Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
 • Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
 • Kohandatava eluruumi andmed: linnaosa, tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
 • Eluruumi omanik või kõik kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta;
 • Eluruumi kohandamise eesmärk  (liikuvuse seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
 • Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
 • Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:

 • kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
 • on nõus tasuma omaosaluse;
 • lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;
 • on esitanud tõesed andmed.

Millised dokumendid taotlemisel esitada?
Eluaseme füüsilise kohandamise taotlemiseks on vaja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile esitada:

 • allkirjastatud taotlus;
 • koopia Teie isikut tõendavast dokumendist;
 • koopiad Teie esindaja isikut tõendavast dokumendist ja esindusõigust tõendavast dokumendist (eestkoste seadmise kohtumäärus, volikiri);
 • eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui Teie ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume (NB! võib lisada taotlusele hiljemalt 02.04.2019)
 • olemasolu korral Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks.

75 nõuetele vastava taotluste sisuliseks kontrolliks teeb Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kontaktisik kodukülastused taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks.

Kui Teie eluruumi kohandamise vajadus on põhjendatud ning eluruumis on võimalik teha kohandamise töid, tuleb Teil võtta hinnapakkumised vähemalt kahelt ettevõttelt. Soodsam hinnapakkumine valitakse välja koos Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kontaktisikuga. Hinnapakkumises peavad olema kohandamiseks vajalike materjalide maksumus, tööde maksumus ning muud kulud kululiikide kaupa välja toodud. Statsionaarsete abivahendite (nt platvorm- või laetõstuk) hinnapakkumised ei pea olema koostatud ühele ja samale mudelile, kuid peavad olema koostatud sarnase funktsionaalsusega ning vastama Teie erivajadusele.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ei kata:

 • Kohandamise taotlemiseks tehtud kulusid;
 • Kohandamisega seotud kulusid, mille vajadus ei tulene otseselt Teie erivajadustest (nt tünnisaun, aurusaun) ega ole vajalikud eluruumi ehituseelse väljanägemise taastamiseks;
 • Amortiseerunud vara ja seadmeid;
 • Kulusid ehitusmaterjalidele ja abivahenditele, millele on olemas soodsam ja Teie erivajadusi arvestav alternatiiv);
 • Tahtlikult vääralt arvestatud kulusid;
 • Kohandamise tööde teostaja vastutusalas olevast lohakusest või tegemata jätmise tagajärjel tekkinud kulusid;
 • Teisaldatavate abivahendite soetamist.

Täpsem info ja blanketid Tallinna kodulehel: https://www.tallinn.ee/est/Kodukohanduse-pilootprojekt-2