fbpx

Kaebuste ja ettepanekute esitamise kord

1. Ettepanekute ja kaebuste esitamise kord

1.1. Ettepanekute ja kaebuste menetlemise eesmärgiks on Tervise Abi OÜ-le esitatavate ettepanekute ja kaebuste võimalikult kiire läbivaatamise ja lahendamise tagamine.

1.2. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt. Esitamiseks tuleb võtta ühendust telefonil +372 6737811 või esitada oma pretensioon kirjalikult, kas e-posti aadressil info@terviseabi.ee või aadressil Ädala 11, Tallinn, 10614.

1.3. Suuliselt võib kaebuse esitada asutuse juhatajale eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist. Suulisi kaebusi ja ettepanekuid ei registreerita juhul, kui neile ei soovita kirjaliku vastust.

1.4. Puudusega toote, müügigarantii küsimustes lähtume Eestis kehtivas seadusandlusest. Lisainfo leitav siit.

2. Ettepanekute ja kaebuste menetlemine

2.1. Kirjalikult saabunud ettepanekuid ja kaebusi menetleb Tervise Abi OÜ juhataja või tema poolt volitatud isik.

2.2. Kirjalikud ettepanekud ja kaebused vaadatakse läbi iga nädala viimasel tööpäeval. Vastavaid päevi loetakse ka ettepaneku või kaebuse saamise päevaks.

3. Ettepanekutele ja kaebustele vastamine

3.1. Ettepanekute ja kaebuste lahendamise ja vastamise aluseks on EV seadus „Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus”, mis sätestab, et ettepanekule/kaebusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle saamisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni, millest teavitatakse ettepaneku/kaebuse esitajat.

3.2. Ettepanekutele ja kaebustele ei vastata juhul kui:
3.2.1 puuduvad esitanud isiku sideandmed;
3.2.2 esitanud isik on piiratud teovõimega ja talle on kohtu poolt määratud eestkostja ning ettepanek või kaebus on esitatud esindaja eelneva nõusolekuta;
3.2.3 esitanud isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi kirjale vastust;
3.2.4 ettepaneku või kaebuse sisu ei ole loetav või arusaadav;
3.2.5 Vastamine nõuab teabe suure mahu tõttu asutuse töökorralduse muutmist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põhjendamatult suuri kulutusi.

4. Dokumentide säilitamine

4.1. Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumente säilitatakse lähtuvalt kehtivatest seadustest ning nende säilitamise korraldab Tervise Abi juhataja.

4.2. Kõik kirjalikud ettepanekud ja kaebused ning nende vastused säilitatakse ettepanekute ja kaebuste lahendamise korra kaustas.